Per tgi è il DEP?

Facultativ per la populaziun

Tut las persunas en Svizra pon avrir in DEP. Il DEP è facultativ e gratuit e po puspè vegnir serrà da tut temp. Er sch'el vegn numnà «dossier dal pazient»: per avrir in DEP na ston ins betg esser malsauna/malsaun. Er ina persuna sauna po avrir in DEP.

Obligaziun per instituziuns staziunaras e per medias e medis admess da nov

Tenor la Lescha federala davart il dossier electronic dal pazient (LDEP) vegn il DEP introducì pass per pass ed è obligatoric per las suandantas instituziuns che porschan in tractament staziunar: ospitals acuts, clinicas psichiatricas e clinicas da reabilitaziun, chasas da tgira sco er chasas da parturir.

A partir da l'onn 2022 ston er las praticas da medias e medis admess da nov porscher il DEP.

Facultativ per tut las autras persunas spezialisadas dal sectur da sanadad

Per tut las autras persunas spezialisadas dal sectur da sanadad è la participaziun al DEP facultativa. Quai concerna per exempel medias e medis domiciliads avant l'onn 2022, apotecras ed apotechers, persunas che prestan servetschs da la spitex u fisioterapeutas e fisioterapeuts.

Infurmaziuns supplementaras per persunas spezialisadas:

Testen Sie Ihr EPD Wissen

Wie gut kennen Sie das EPD?

Testen Sie Ihr Wissen mit 10 Fragen! Sie finden hier die wesentlichen Informationen zum EPD zusammengefasst und mit Kontrollfragen ergänzt.