Il DEP en furma concisa

Il dossier electronic dal pazient (DEP) è ina collecziun da documents persunals cun infurmaziuns davart Vossa sanadad. Sur ina colliaziun d'internet segira pudais Vus sco er Vossa persuna spezialisada dal sectur da sanadad consultar questas infurmaziuns da tut temp. Vus fixais sezza/sez, tgi che dastga consultar tge documents e cura.

Tge è il DEP?

Il dossier electronic dal pazient (DEP) è ina collecziun da documents persunals cun infurmaziuns davart Vossa sanadad.

Quai èn per exempel il rapport da sortida d'in ospital, il rapport da tgira da la Spitex, la glista da medicaziun, diagnosas radiograficas u l'attest da vaccinaziun. Sur ina colliaziun d'internet segira pudais Vus sco er Vossas persunas spezialisadas dal sectur da sanadad consultar questas infurmaziuns da tut temp: sin il computer, sin il smartphone, a chasa u cur che Vus essas en gir. Vus fixais sezza/sez, tgi che dastga consultar tge documents e cura. Las infurmaziuns medicinalas en il DEP tutgan a Vus. Vus decidais, tge che capita cun ellas.

Ed en cas d'urgenza èn infurmaziuns impurtantas disponiblas svelt, er sche Vus n'essas betg pledentabla/pledentabel.

Per tgi è il DEP?

Tut las persunas en Svizra pon far in DEP. Il DEP è facultativ e gratuit e po puspè vegnir serrà da tut temp. Er sch'el vegn numnà «dossier dal pazient»: per avrir in DEP na ston ins betg esser malsauna u malsaun. Er ina persuna sauna po avrir in DEP. Per las persunas en Svizra è il DEP facultativ e gratuit.

Obligatoric per las instituziuns che porschan tractaments staziunars e per las praticas da medi che han survegnì l'admissiun a partir dal 2022

Ils ospitals acuts, las clinicas da reabilitaziun, las clinicas psichiatricas, las chasas da tgira e las chasas da parturir sco er las praticas da medi ch'èn vegnidas admessas da nov a partir dal 2022, èn obligads da s'affiliar al DEP.

Facultativ per autras persunas spezialisadas dal sectur da sanadad e per la populaziun

Las persunas spezialisadas dal sectur da sanadad sco p.ex. las medias ed ils medis ch'èn vegnids admess avant il 2022, apotecras ed apotechers, purschiders da servetschs da Spitex u fisioterapeutas e fisioterapeuts pon s'affiliar facultativamain al DEP.

Il DEP na cuntegna betg tut las infurmaziuns davart la sanadad d'ina pazienta u d'in pazient ch'èn registradas electronicamain, mabain mo quellas ch'èn relevantas per autras spezialistas e spezialists e per l'ulteriur tractament.

Nagin rapport medical

Neben dem EPD führt die Gesundheitsfachperson weiterhin eine vollständige Krankengeschichte ihrer Patientinnen und Patienten. Diese enthält weit mehr Informationen als das EPD, wie z.B. die persönlichen Notizen der oder des Behandelnden.

Nagin deposit per las autoritads

En il DEP na vegnan arcunads nagins documents d'autoritads u d'assicuranzas da malsauns. Pervia da quai n'han quellas er nagin access al DEP.

Persunas ed organisaziuns che n'èn betg participadas al tractament da pazientas e pazients n'han nagin access al DEP. Uschia n'han er las patrunas ed ils patruns, las autoritads, las assicuranzas da malsauns, las assicuranzas supplementaras u las assicuranzas da vita nagin access al DEP. Er la media u il medi da confidenza d'ina cassa da malsauns n'ha nagina invista dals documents arcunads en il DEP.

Il DEP cuntegna quellas infurmaziuns ch'èn impurtantas per Voss tractament. Tant las persunas spezialisadas dal sectur da sanadad sco er Vus sezza/sez pudais arcunar documents en il DEP.

Documents d'exempel che Vus pudais arcunar sezza/sez en il DEP:

  • anteriuras diagnosas radiograficas u anteriurs resultats dal labor
  • diari da las dolurs manà da Vus sezza/sez
  • valurs da la pressiun dal sang or d'ina app
  • recept per ils egliers
  • disposiziun da la pazienta u dal pazient
  • attest da donaziun d'organs

Quest cuntegn è mo disponibel en tudestg, franzos e talian.

Link extern: Wie kann ich meine eigenen Dokumente im EPD ablegen?

Link extern: Informationen zum Organspendeausweis

Link extern: Informationen zur Patientenverfügung

Il DEP vegn sviluppà vinavant e meglierà pass per pass. Il cumenzament vegnan barattads cunzunt documents en il format da PDF, però bainbaud vegni er ad esser pussaivel d'integrar formats interactivs en la plattafurma dal DEP. Quai permetta per exempel a medias e medis sco er ad apotecras ed apotechers d'adattar la survista da la medicaziun actuala da lur pazientas e pazients directamain en il DEP.

Sche adina dapli persunas avran in DEP ed adina dapli persunas che las tractan èn prontas da deponer ils documents ils pli impurtants en il dossier, daventa il niz dal DEP adina pli grond. La finamira duess esser quella, che tut las persunas spezialisadas dal sectur da sanadad che tgiran ina pazienta u in pazient, han da tut temp access a las medemas infurmaziuns. Uschia daventa la circulaziun da las infurmaziuns en in tractament meglra e pli effizienta.

Quest cuntegn è mo disponibel en tudestg, franzos e talian:

Link extern: Das elektronische Patientendossier im Einsatz

Elektronisches Patientendossier EPD für Tablet

Avrir in DEP

Tscherner in purschider da DEP

Per pudair avrir in DEP, stuais Vus tscherner in purschider dal DEP e percurrer sia procedura d'annunzia.

EPD Illustration Sicherheit

Segirezza

La Lescha federala davart la protecziun da datas e la Lescha federala davart il dossier electronic dal pazient garanteschan, che Voss documents en il DEP èn protegids cunter access externs ed arcunads segiramain.